برای تحصیل در دومینیکا باید چه اقدامی انجام داد

برای تحصیل در کشور دومینیکا باید چه اقدامی انجام داد؟

یکی از شیوه های مهاجرت به کشور دومینیکا تحصیل در دومینیکا میباشد. ولیکن تحصیل به طور مستقیم سبب اخذ اقامت دائم نمیشود. زبان که در این ک...

ادامه مطلب