اقامت تحصیلی در آلمان

اقامت تحصیلی در آلمان

یکی از متداول ترین روش های اقامت در این کشورهمواره اقامت تحصیلی در آلمان بوده که متقاضیان آن باید از شرایط و نحوه اخذ ویزای آن آگاه باشند. اقامت تحصیلی در آلمان مدل دیگری از اقامت تحت عنوان اقامت تحصیلی وجود دارد که با دیگر انواع مدل های اقامت نظیر ...